Kurslarımız

CMAS

 

Dünya Sualtý Aktiviteleri Konfederasyonu, (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, CMAS), dünyadaki tüm sualtý organizasyonlarýný ayný çatý altýnda toplamak amacýyla 1959 yýlýnda Monako’da kurulmuþ olan bir konfederasyondur.

CMAS su sporlarýný hobi olarak yapanlara yönelik gönüllü bir organizasyon olduðundan açtýðý kurslarý pratik dýþýnda teorik olarak aðýr geçen (kapsamý fizik, anatomi ve teknoloji olan) dersler içerir.

PADI

PADI (Professional Association of Diving Instructors) (Profesyonel Dalýþ Eðitmenleri Birliði), dünyanýn en büyük eðlence/sportif amaçlý dalýþ üyeliklerine sahip bir organizasyondur. Üyeleri; dalýþ firmalarý, sayfiye aktiviteleri, akademik enstitüler, hocalýk eðitmenleri, dalýþ eðitmenleri, dalgýçlar, þnorkelciler ve diðer su sporu hayranlarýndan oluþmaktadýr.

Profesyonel PADI Üyeleri (dalýþ merkezleri, sayfiyeleri, eðitim fakülteleri, eðitmenler, asistan eðitmenler ve divemaster’lar), dünyanýn büyük bir çoðunluðundaki dalgýçlara eðitimler vererek, her sene yaklaþýk 1,000,000 adet sertifika çýkartmaktadýr.

PADI Profesyonelleri, herkese sualtýný keþfetme ve maceraya katýlma imkâný saðlarken, dalýþ eðitimi, güvenlik ve müþteri hizmetleri alanlarýnda da en yüskek standartlarý vermeyi hedeflemiþtir. PADI’nin birçok uluslararasý merkezi bulunmakta, bunlardan üç tanesi (PADI Avrupa, PADI International Ltd ve PADI Nordic) Avrupa Standartlarý tarafýndan doðrudan etkilenen 30 ülkeyi kapsamaktadýr

EFR

Kimler katýlabilir:Tehlikeli iþ kollarýnda çalýþanlar, Her gün trafikte araç kullananlar, Çevresinde kalp veya nefes darlýðý hastasý olanlar, Dalýþ sporu ve diðer doða sporlarý ile uðraþanlar.

Konular iki ana bölüm halimde iþlenir. CPR dediðimiz kalp masajý, First Aid dediðimiz yaralanma (Ýþ kazalarý, ev kazalarý, trafik kazalarý, boðulmalar, zehirlenmeler, elektrik çarpmalarý, küçük ve büyük kanamalar, kýrýk çýkýklara müdahale, þok yönetimi) ve müdahalesi gibi yöntemler uygulamalý olarak manken üzerinde yapýlýr.

Weekend Divers’daki çok maksatlý dershanemizde önce EFR tarafýndan hazýrlanmýþ video izlenir. Sonra eðitmen nezaretinde, Suni solunum, kalp masajý (CPR) ve tüm kaza yaralanmalarýna karþý acil müdahale pratikleri yapýlýr. Uygulanan senaryolarla bu bilgilerin motor beceri haline gelmesi saðlanýr.

Katýlýmcýlar eðitim esnasýnda 100.sayfa Türkçe Orijinal EFR kitaplarýný alýrlar. Kursumuz bittiðinde, yapýlacak olan yazýlý sýnav sonucunda baþarýlý olan adaylara uluslararasý geçerliliði olan Emergency First Response Sertifikasi verilir.

Yorumlar kapatıldı.